Regulamin sprzedaży

sklepu internetowego Rodzinnego Parku Rozrywki ENERGYLANDIA w Zatorze

I. Słowniczek

 1. Klient – osoba fizyczna, w tym również Konsument, która ukończyła co najmniej 13 lat, przy czym w przypadku nieosiągnięcia przez nią pełnoletności, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego jeżeli przepisy prawa tego wymagają, chyba że zawierana jest umowa, o charakterze wskazanym w art. 20-22 Kodeksu cywilnego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawiera umowę ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu środka porozumiewania się na odległość.
 2. Sprzedawca – spółka pod firmą Energylandia Goczał Family Spółka komandytowa z siedzibą w Zatorze, adres: al. 3-Maja 2, 32-640 Zator, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000605098, NIP: 5511735768, REGON: 070883960, adres poczty elektronicznej: sklep@energylandia.pl, tel.: 48 (33) 486 15 00.
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą (Sprzedawcą) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Usługobiorca – Klient, który korzysta z usługi świadczonej przez Sprzedawcę drogą elektroniczną.
 5. Usługodawca – Sprzedawca, który świadczy usługi droga elektroniczną.

II. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży towarów, w języku polskim, przy wykorzystaniu środka porozumiewania się na odległość – sklepu internetowego, dostępnego pod adresem serwisu internetowego: sklep.energylandia.pl (dalej: “serwis”), co do których wyłącznym akceptowanym sposobem płatności jest zapłata w złotych polskich (PLN), chyba że w drodze indywidualnego zamówienia Strony postanowią inaczej. W drodze indywidualnego zamówienia, po ustaleniu przez Strony warunków dostawy, możliwa jest dostawa poza granice Polski (zob. rozdział X Regulaminu).
  2. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.
  3. Klient może składać zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego w serwisie, określając rodzaj i liczbę sztuk towaru. Podczas składania zamówienia Klient wybiera również sposób zapłaty oraz dostawy towaru.
  4. Informacje podane na stronach internetowych w serwisie, w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Wyżej wymienione informacje nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu art. 543 Kodeksu cywilnego.
  5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego zamieszczonego w serwisie oraz sporządzić jego wydruk.
  6. Opłaty za połączenie z biurem obsługi Sprzedawcy, podanym w rozdziale I pkt. 2,:

a. z telefonów stacjonarnych – opłata jak za połączenie lokalne;

b. z telefonów komórkowych – opłata zgodna z cennikiem operatora danej sieci komórkowej.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w sklepie internetowym, oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży, uprzedzając o tym fakcie na stronie internetowej sklepu, podając termin zakończenia akcji promocyjnej czy wyprzedaży.
 2. Informacja o cenie podawane w sklepie internetowym ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w rozdziale III pkt. 5. lit. b. poniżej. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów. W przypadku podania na stronie sklepu internetowego błędnej ceny Klient zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem powyższej wiadomości e-mail.
 3. Towary znajdujące się w sklepie internetowym są fabrycznie nowe. Towary nie są objęte gwarancją, chyba że przy towarze zaznaczono inaczej określając jej treść oraz sposób realizacji.
 4. Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny za zamówiony towar, w przypadku zamówienia kilku sztuk towaru ceny poszczególnych towarów sumuje się, oraz kosztów dostawy zamówionego towaru. Łączna cena, na którą składa się cena towaru oraz koszty dostawy, jest podana w wypełnianym przez Klienta formularzu zamówienia. Po dokonanym przez Klienta wyborze sposobu płatności, dostawy oraz adresie dostawy towaru zostanie on poinformowany o łącznej cenie zamówienia przed potwierdzeniem przez niego zamówienia.
 5. Koszty ubezpieczenia i przesłania do Klienta zamówionego towaru (koszty dostawy) obowiązany jest uiścić Klient.
 6. Na podstawie zawartej umowy sprzedaży na odległość Stron są zobowiązane do świadczenia wzajemnego w następujący sposób: świadczenie Sprzedawca polega na przeniesieniu posiadania (wydaniu towarów) oraz własności zamówionego towaru o cechach oznaczonych w zamówieniu (m.in. rozmiar, kolor, model) na rzecz Klienta, natomiast świadczenie Klienta polega na zapłacie łącznej ceny, na którą składa się cena towaru oraz koszty dostawy towaru.
 7. Świadczenie Sprzedawcy zostanie spełnione jednorazowo, towar zostanie wydany niezwłocznie, nie później niż w terminie trzydziestu dni od daty zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej. Sprzedawca może powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia, dopóki Klient nie zaofiaruje świadczenia wzajemnego.
 8. Porozumiewanie się z Klientem będzie następować z wykorzystaniem środków indywidualnego porozumiewania się na odległość podanych w Rozdziale I pkt. 2.
 9. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć zamówione towary bez wad. W przypadku dostarczenia Konsumentowi rzeczy wadliwych Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, w szczególności w oparciu o art. 556 i n.
 10. Usługodawca świadczy usługi droga elektroniczną zgodnie z regulaminem. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w znaczeniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 11. Wyrażenie zgody na stosowanie Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’u podczas rozpoczęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy na odległość za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

III. Zawarcie Umowy sprzedaży Towaru poprzez Sklep Internetowy

  1. Klient może zawrzeć umowę sprzedaży wybranych towarów na odległość za pośrednictwem formularza sklepu internetowego. Umowa sprzedaży towarów zostanie zawarta z Konsumentem wraz z otrzymaniem przez niego wiadomości e-mail, o której mowa w treści 5. lit. b. rozdziału III Regulaminu, poniżej.  Umowa sprzedaży towarów zostanie zawarta z Klientem niebędącym konsumentem wraz z otrzymaniem przez niego wiadomości e-mail, o której mowa w treści pkt. 5. lit. b. rozdziału III Regulaminu, poniżej oraz zaksięgowaniu zapłaty za towar na koncie Sklepu, chyba że indywidulanie ustalono inny sposób płatności (pobranie etc.).
  2. W celu zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość poprzez Sklep Internetowy należy wejść na stronę internetową sklepu dostępnego w serwisie, a następnie dokonać wyboru towaru dostępnego w Sklepie Internetowym i złożyć zamówienie ze wskazaniem ilości, rozmiaru oraz miejsca i sposobu dostawy, formy płatności, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o pojawiające się na stronie komunikaty lub informacje.
  3. Złożenie skutecznego zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu.
  4. Zamówienia można składać przez całą dobę we wszystkie dni w roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. Dni wolne od pracy (niedziele i święta) określane są na podstawie Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz.U.1951.4.28 z późn. zm.).
  5. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomości e-mail, a w szczególności:

a. e-mail będący potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do Sklepu (od tego momentu oferta wiąże oferenta (Klienta) – związanie to polega na tym, że adresat oferty (Sprzedawca) może przez przyjęcie oferty doprowadzić do zawarcia umowy o treści określonej w ofercie. W czasie, w którym oferta wiąże oferenta, zawarcie umowy zależy od decyzji jej adresata, chyba że oferta zostanie odwołana);

b. e-mail o tytule “Zamówienie nr XXXXXX/YYYY” potwierdzające wszystkie istotne elementy zamówienia wraz z informacją, iż zamówienie zostało przyjęte przez Sprzedawcę (moment zawarcia umowy sprzedaży z Konsumentem). E-mail ten może być poprzedzony próbą telefonicznego potwierdzenia zamówienia. W przypadku, gdy w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia wpłynięcia zamówienia, nie będzie możliwe zrealizowanie połączenia telefonicznego z Klientem, zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedawcę (odrzucenie oferty).

 1. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z realizacji zamówienia przed dniem otrzymania wiadomości
  e-mail, o której mowa w treści pkt. 5. lit. b. powyżej. W powyższym terminie Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia i/lub złożenia nowego. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez e-mail: sklep@energylandia.pl.
 2. Ceny towarów podawane są w złotych polskich (PLN). Sprzedawca podaje do wiadomości Klienta cenę brutto towaru. Cena brutto zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena towaru podana na stronie internetowej Sklepu nie zawiera kosztów dostawy.
 3. Zamówienie towaru zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.
 4. W przypadku złożenia zamówienia dostawa Towaru zostanie zrealizowana nie później niż w terminie trzydziestu dni licząc od dnia, w którym została zawarta umowa sprzedaży, o ile przy towarze nie zaznaczono inaczej, z uwzględnieniem pkt. 14 rozdziału II powyżej.
 5. Informacja o dostępności towaru jest zapewniana każdorazowo przy danym towarze na stronie Sklepu Internetowego.
 6. W celu realizacji zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu dostawy (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego, e-maila. Dane te są niezbędne do prawidłowej realizacji umowy.
 7. Termin realizacji zamówienia zostanie potwierdzony w wiadomości e-mail, o której mowa w treści 5. lit. b. powyżej.

IV. Sposób i termin zapłaty, faktura

  1. Sprzedawca umożliwia następujące formy płatności za zamówiony towar:

a. poprzez platformę przelewy24 (przedpłata)

 1. W przypadku wyboru opcji zapłaty wskazanej w ust. 1 lit. powyżej za zamówienie należy dokonać zapłaty za pośrednictwem systemu płatności internetowych – Przelewy 24, w terminie 20 minut od momentu kliknięcia w przycisk „Zapłać teraz” lub „przejdź do płatności”. Prosimy o przygotowanie wszystkich niezbędnych danych do przelewu celem sprawnego dokonania zapłaty za zamówienie.
 2. Sprzedający na życzenie Klienta wystawia fakturę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Klient wyraża zgodę na stosowanie faktury w formie elektronicznej i zwraca się o jej przesłanie na podany przez siebie adres e-mail (lub inny wskazany przez Klienta).

V. Koszty dostawy

 1. Koszty dostawy są każdorazowo podawane w toku wypełniania formularza zamówienia.
 2. Koszty dostawy ponosi Klient, chyba że w danym przypadku zaznaczono inaczej.

VI. Warunki reklamacji umowy zawartej na odległość

 1. Klient ma prawo składać reklamację na adres Sprzedającego. W przypadku umów sprzedaży rzeczy – w zakresie umów zawartych z Konsumentem – reklamację mogą być zgłaszane w wyniku realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady rzeczy (art. 556 i n. Kodeksu cywilnego).
 2. Celem prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca zwraca się o: przedstawienie dowodu potwierdzającego zakup reklamowego towaru/zawarcia umowy za pośrednictwem formularza zamówień, złożenie oświadczenia (żądania) z opisem reklamacji, oraz o dostarczenie reklamowanego towaru, na adres Sprzedawcy: al. 3 Maja 2, 32-640 Zator, z dopiskiem: „Reklamacja”.
 3. Informacja o rozparzeniu reklamacji zostanie przekazana reklamującemu w taki sposób w jaki została ona zgłoszona. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, w zależności od żądania reklamującego, towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy, cena zostanie obniżona, a w przypadku odstąpienia od umowy środki pieniężne zostaną zwrócone.
 4. Rozpatrzenie reklamacji, w której uwzględniono żądanie Klienta będącego Konsumentem, w przypadku umowy sprzedaży, zgodnie z art. 560 i art. 561 Kodeksu cywilnego, w zależności od skierowanego przez takiego Klienta żądania, będzie odpowiednio wskazywać, że reklamowany towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy, cena zostanie obniżona, a w przypadku odstąpienia od umowy środki pieniężne zostaną zwrócone.
 5. Sprzedający, zgodnie z art. 561 (5) Kodeksu cywilnego, w terminie czternastu dni ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Konsumenta która dotyczy żądania naprawy towaru, wymiany towaru na nowy lub obniżenia ceny towaru.
 6. Każda reklamacja jest rozpatrywana zgodnie z przepisami prawa.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż koszty określone w pkt 7 i 8 poniżej.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu, przesyłając go na adres: al. 3 maja 2, 32-640 Zator.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 5. Konsument może zwrócić towar wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwraca Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Zwrot płatności nie obejmuje kosztów odesłania i opakowania towaru do Sprzedawcy (bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy), które ponosi Konsument.
 9. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności na rzecz Konsumenta do czasu, kiedy otrzyma z powrotem towar lub dowód jego odesłania, w zależności które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba ze Sprzedawca zaproponuje odbiór towaru od Konsumenta.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

5) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VIII. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną oraz wymagania techniczne

  1. Usługodawca świadczy następujące usługi, na indywidualne zadanie usługobiorcy, za pomocą serwisu: usługa umożliwiająca zawarcie umowę na odległość; usługa prowadzenia konta w tymże serwisie, usługa przesłania na podany przez Klienta adres e-mailowy Regulaminu lub faktury drogą elektroniczną; obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego. Usługa przesyłania newslettera, o ile będzie dostępna – regulowana będzie odrębnym regulaminem.
  2. Usługobiorca może korzystać z usług dostępnych poprzez serwis, z zastrzeżeniem spełnienia warunków technicznych systemu teleinformatycznego, o jakich mowa w pkt. 3 poniżej. Po spełnieniu warunków opisanych w zdaniu poprzedzającym, z momentem przedstawienia przez usługobiorcę indywidualnego żądania świadczenia danej usługi (żądanie to może przybrać formę zachowania Klienta, np. poprzez zarejestrowanie konta w serwisie) dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie danej usługi drogą elektroniczną (w przypadku, gdy żądanie dotyczy przesłania faktury, warunkiem jest uprzednie zawarcie umowy ze Sprzedawcą będącej podstawą wystawienia takiej faktury), a jej rozwiązanie następuje po przedstawieniu przez Usługobiorcę żądania jej zakończenia (w każdej chwili), chyba ze wcześniej doszło do wykonania takiej umowy.
  3. Warunkiem prawidłowego korzystania z usług dostępnych za pomocą serwisu jest posiadanie przez Usługobiorcę systemu teleinformatycznego spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne:

a) z dostępem do sieci Internet (zalecana prędkość co najmniej 128 kb/s);

b) w przypadku komputerów stacjonarnych oraz laptopów, Usługobiorca powinien zainstalować przeglądarkę Internet Explorer (w wersji 8 lub nowszej) lub przeglądarkę Google Chrome (w wersji 14.0 lub nowszej) lub przeglądarkę Opera (w wersji 11.1 lub nowszej) lub przeglądarkę Mozilla Firefox (w wersji 3.5 lub nowszej) lub przeglądarkę Safari (w wersji 3.2.2 lub nowszej);

c) w przypadku telefonów komórkowych (w tym smartfonów) i tabletów, Usługobiorca powinien korzystać z systemu operacyjnego: Android 4.0.3. lub iOS 7 lub Windows Phone 10;

d) posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

 1. W ramach serwisu są wykorzystywane następujące rodzaje plików cookies: „sesyjne” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej „stałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez usługobiorcę; „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu; „niezbędne” – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu „funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Usługobiorcę ustawień; „własne” – zamieszczane przez serwis; „zewnętrzne” – pochodzące z innej witryny zewnętrznej niż serwis. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Usługobiorcy. Zaleca się wobec tego, aby Usługobiorca sprawdził ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się z kolei jakie informacje są udostępniane przez jego przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu Usługobiorca może zapoznać się z treścią „Pomocy” używanej przeglądarki internetowej. Przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Usługobiory. Usługobiorcy przedmiotowego serwisu mogą zatem dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia również usunięcie plików cookies, a także skorzystanie z możliwości automatycznego blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje w zakresie plików cookies są zawarte w ustawieniach lub dokumentacji przeglądarki internetowej, z której korzysta Usługobiorca. Zauważyć należy przy tym, iż wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Usługobiorcy, o ile takie występują w serwisie może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z tego serwisu (lub funkcjonalności serwisu).
 2. Zakazuje się Usługobiorcom dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

IX. Dane osobowe

  1. Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych Usługobiorcy (Klienta).
  2. Dane osobowe Usługobiorców są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa, w tym przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; zwane w niniejszym dokumencie jako: „RODO), w tym przy uwzględnieniu zasad wynikających z art. 5 RODO, tj. zasad: rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, zgodności z prawem, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania oraz integralności i poufności.
  3. Dane Usługobiorców są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa w następujących odpowiednich celach – w zależności od tego z jakiej funkcjonalności serwisu lub z jakiej usługi korzysta lub korzystała dana osoba, której dane dotyczą (bowiem dane te pochodzą wyłącznie z aktywności Usługobiorcy w serwisie – z kolei zakres tych danych zależy od tego, z jakich usług lub funkcjonalności Usługobiorca korzysta lub korzystał), tj. odpowiednio:

a) w celu zawarcia umowy na odległość lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na odległość; w celu wykonania umowy; w celu obsługi konta i rozwiązywania problemów technicznych; w celu kontaktu z Usługobiorcą w związku ze złożoną przez niego ofertą lub wykonaniem umowy; w celu skorzystania z funkcjonalności Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących i ciążących na Usługodawcy: w tym w celach księgowych, podatkowych; reklamacyjnych; w celu przekazania informacji na żądanie organu państwowego na podstawie przepisów szczególnych, np. policji, prokuraturze, sądowi (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c) w celu realizacji bezpłatnej subskrypcji newslettera, o ile jest ona dostępna (art. 6 ust. 1 lit.RODO);

d) z uwagi na prawnie uzasadniony interes Usługodawcy odpowiednio w postaci następujących celów: w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób, których dane dotyczą (w tym w celu windykacji należności oraz prowadzenia postępowań sądowych i egzekucyjnych); w celach analitycznych; optymalizacji produktów na podstawie uwag Usługobiorców, zainteresowania Usługobiorców, logów technicznych aplikacji; optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji (posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez Usługodawcę działań pozwala mu na usprawnienie prowadzonej działalności); w celu oferowania produktów i usług Usługodawcy bezpośrednio Usługobiorcom (marketing lub w celu oferowania bezpośrednio produktów i usług (marketing) firm współpracujących z Usługodawcą bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej (uzasadnionym celem jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność lub innych podmiotów); w celu oferowania produktów i usług Usługodawcy bezpośrednio Usługobiorcom (marketing lub w celu oferowania bezpośrednio produktów i usług (marketing) firm współpracujących z Administratorem z wykorzystania środków komunikacji elektroniczne – przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności prawo telekomunikacyjnei ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie stosownych zgód, o ile takie zgody zostały zgromadzone; w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania nadużyciom i oszustwom; w celu organizacji akcji promocyjnych, programów promocyjnych i kampanii, w których mogą wziąć udział Usługobiorcy; w celu obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, w tym zapewnienia rozliczalności (w uzasadnionym celu udzielania odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie takich wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  1. Odbiorcami danych Usługobiorców – w zależności od zakresu i celu przetwarzanych danych, zgodnie z ust. 3 powyżej, mogą być, na zasadach przewidzianych prawem, w zakresie danego celu przetwarzania, odpowiednio:

a) w zakresie realizacji umowy sprzedaży zawartej na odległość: podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, jeżeli przedmiot umowy będzie miał zostać dostarczony drogą inną niż elektroniczną; bankom lub podmiotom prowadzącym system płatności elektronicznej, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń; podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej działalności na jego zlecenie w celu realizacji umowy; podmioty świadczące pomoc prawną, księgową – celem realizacji uprawnień i obowiązków przewidzianych prawem (w tym zabezpieczenia praw i dochodzenia roszczeń z umowy);

b) w każdym przypadku organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków nałożonych przepisami prawa, np. policja, prokuratura, urząd skarbowy;

c) podmioty świadczące usługi marketingowe – celem wsparcia Administratora w promocji towarów, organizacji akcji promocyjnych, programów lojalnościowych i kampanii;

d) podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT – w zakresie utrzymania prawidłowości działania Systemu, jego aktualizacji, napraw, oraz wprowadzenia lub ulepszenia funkcjonalności.

 1. Administrator odpowiednio wyróżnia i oznacza dane osobowe, których podanie jest niezbędne ze względu na właściwość umowy lub sposób jej realizacji. Odmowa podania oznaczonych w ten sposób danych powoduje odmowę świadczenia danej usługi przez Usługodawcę lub niemożliwość skutecznego złożenia mu oferty zawarcia umowy sprzedaży na odległość. W pozostałym zakresie brak podania danych (lub jednostkowej danej) może utrudniać bądź uniemożliwiać prawidłowe wykonanie innych funkcjonalności lub usługi dostępnej w Serwisie.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale w zakresie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym niezbędne dla realizacji umowy.
 3. Administrator informuje ponadto osobę, której dane dotyczą:

a) o prawie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;

b) że w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na postawie oświadczenia o wyrażeniu zgody (podstawa prawną odpowiednio: art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO) – osoba wyrażający taką zgodę ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

c) o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

d) że powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisząc na adres email: iod@energylandia.pl lub na adres korespondencyjny Inspektora Ochrony Danych: IOD ENERGYLANDIA – al. Płk. Beliny Prażmowskiego 69/4, 31-514 Kraków. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO.

e) że z końcem okresu przechowywania – zgodnie z przepisami prawa – dane osobowe zostaną usunięte;

f) że dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Administrator w ramach wykonywanych czynności korzysta z plików cookies w ten sposób, że obserwuje i analizuje ruch na stronach serwisu. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Gromadzone w ten sposób informacje wykorzystywane są m.in. do: zarządzania Serwisem; stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa; badania zagregowanego ruchu Usługobiorców w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics.

g) że dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów opisanych w ust. 3 powyżej – w tym prawidłowego funkcjonowania działalności Administratora, przy uwzględnieniu terminów przedawnienia roszczeń oraz okresu uzasadnionego koniecznością przechowywania dokumentacji księgowej zgodnie z przepisami prawa przepisów prawa obligujących Administratora do przechowywania dokumentów (z uwzględnieniem okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego) i przy jednoczesnym zachowaniu zasady rozliczalności. Administrator jednocześnie informuje, iż termin przedawnienia roszczeń został opisany w art. 118 Kodeku cywilnego, chyba że w danym przypadku ma zastosowanie przepis szczególny. Z kolei w art. 74 ust. 2 lit. 4 ustawy o rachunkowości został opisany przewidziany prawem okres obowiązku przechowywania przez Administratora dowodów księgowych.

h) że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu Usługobiorcy mogą być dodatkowo umieszczone pliki cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności od dostawców takich jak: Facebook, Instagram w celu umożliwienia Państwu skorzystania z funkcjonalności Serwisu zintegrowanych z tymi serwisami. Każdy z tychże dostawców określa zasady korzystania z plików cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym Administrator informuje, iż nie ma wpływu na prowadzoną przez tychże dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania plików cookies. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się, aby przed skorzystaniem z funkcjonalności/zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy Usługobiorca zapoznał się z regulacjami dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies tychże podmiotów, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem tychże stron lub serwisów w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

X. Zamówienia indywidualne (dostawa poza granice Polski)

 1. Zapytania i zamówienia dotyczące zamówień z realizacją dostawy poza granice Polski należy złożyć za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@energylandia.pl.
 2. Sprzedawca w odpowiedzi na złożone zapytanie – niezwłocznie, w ciągu 2 kolejnych dni roboczych – dokonuje wyceny i możliwości dostawy oraz przedstawia koszty przedmiotu zamówienia oraz koszty dostawy do miejsca wskazanego w zapytaniu (przesyła w tym celu Klientowi na jego maila formularz zamówienia). Klient może przyjąć przedstawione mu indywidualnie warunki (moment zawarcia umowy) w terminie 3 dni od momentu otrzymania wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym (dokonanie w tym terminie zapłaty całej ceny opisanej w formularzu zamówienia uznawane jest za przyjęcie warunków).
 3. Po przyjęciu indywidualnych warunków zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty – w formie przedpłaty – za zamówienia (obejmujące wszystkie koszty wskazane w formularzu zamówienia, w tym koszty dostawy), w terminie wskazanym w formularzu zamówienia, a w przypadku braku takiego terminu, w terminie 7 dni od momentu przyjęcia indywidualnych warunków zamówienia.
 4. Niezwłocznie po dokonaniu przez Klienta pełnej zapłaty (obejmującej wszystkie koszty wskazane w formularzu zamówienia, w tym koszty dostawy) Sprzedawca dokona wysyłki przedmiotu zamówienia na umówiony adres.
 5. W przypadku niedokonania przez klienta płatności za zamówienie w okresie dziesięciu dni od momentu przyjęcia przez niego indywidualnych warunków, Sprzedający może od zawartej umowy odstąpić.
 6. W zakresie nieuregulowanym niniejszym rozdziałem mają zastosowanie pozostałe postanowienia Regulaminu.

XI. Postanowienia Końcowe

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie – o ile jest to możliwe prawnie względem konsumenta – mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeks cywilny, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawa o prawach konsumenta, RODO.
 3. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w serwisie internetowym (w tym m.in. nazwy, logotypy, cennik, a także grafiki, kolorystyka i układ witryny) oraz wszelkie inne prawa własności niematerialnej związane z treścią serwisu internetowego w tym m.in. utwory, prawa do znaków towarowych, należą do Sprzedawcy lub podmiotów, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy i są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualne.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu na zasadach określonych w zdaniach następujących. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej serwisu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się poprzedni Regulamin (każdorazowo obowiązujący w chwili zawarcia danej umowy) – zatem zmiana Regulaminu nie będzie dotyczyć umów, które zostały wcześniej, przed taką zmianą, zawarte.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a osobą, która nie jest Konsumentem na tle świadczonych przez Sprzedawcę usług/zawartych umów pomiędzy tymi podmiotami (w tym w przypadku odstąpienia) zostaje poddane sądowi właściwemu miejscowo dla miasta Krakowa.
 6. W przypadku sporów z udziałem Konsumenta istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W takiej sytuacji Konsument może zwrócić się o interwencję rzecznika praw lub skorzystać z mediacji (o ile na nią – mediację – Sprzedawca wyrazi zgodę). Dostęp do tychże. procedur jest opisany w kodeksie postepowania cywilnego oraz ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się również na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Sprzedawca informuje również, że jest dostępna platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR) pod linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 7.02.2020 r.

Niniejszy Regulamin podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 t.j. z dnia 2017.05.05). Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzani z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości jak i w części.